Hotel Garni Orlova


Ubytovací a reklamační řád

HOTEL GRANI

Ubytovací a reklamační řád Ubytovací řád

Hotel Garni, patřící společnosti Santino 2011 s.r.o.. se sídlem U Cementárny 1337/3, Ostrava, IČO: 02502801 (dále jen „Hotel“).

(platnost od 1. ledna 2024)

1. Ubytovací zařízení poskytuje služby dle svého zařazení odpovídající úrovni hotel. 

2. Ubytování hosta je vždy definováno v průběhu závazné rezervace a za tento typ ubytování je hostu účtována odpovídající cena.

3. Ubytovací zařízení je oprávněno ubytovat pouze hosty, kteří mají platnou rezervaci ubytování a kteří se řádně zaregistrují. Hosté jsou povinni při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, občanský průkaz nebo cestovní pas, podepsat registrační kartu, zajistit garanci předplatbou v hotovosti nebo předautorizací platební karty v odpovídající výši.

4. Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), je ubytovací zařízení oprávněno ubytování hosta odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2018 Sb pro zahraniční klienty.

5. Na základě potvrzené objednávky je ubytovací zařízení povinno hosta ubytovat od 15.00 do 22.00 hod. Po tuto dobu je pokoj pro hosta rezervován, není-li objednávkou určeno jinak. Případné brzké ubytování před 15.00 hod je nutné dohodnout předem, v okamžiku rezervace pokoje a vyčkat na odsouhlasení a případné nacenění této nadstandardní služby ubytovacím zařízením.

6. Hosty bez předchozí potvrzené rezervace a hosty přijíždějící po 22.00 hod není ubytovací zařízení povinno ubytovat.

7. Není-li možné prodloužit pobyt hosta v pokoji, ve kterém byl ubytován při příjezdu, je ubytovací zařízení oprávněno nabídnout pokoj jiný.

Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného

8. Ubytovací zařízení odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly odevzdány některému z pracovníků ubytovacího zařízení do úschovy a to do maximální výše 50 tisíc. Za ostatní odložené či zapomenuté věci hostů ubytovací zařízení neručí. Rádi bychom Vás informovali, že ubytovací zařízení nenese odpovědnost za uschované věci v trezoru na pokoji či vlastním osobním trezoru.

9. Právo na náhradu škody musí být uplatněno v ubytovacím zařízení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po dni, kdy se poškozený o škodě dověděl.

10. Vzhledem k tomu, že ubytovací zařízení nedisponuje hlídaným parkovištěm, nenese odpovědnost za škody, které vzniknou na motorovém vozidle nebo jiném dopravním prostředku ubytovaného hosta na parkovišti před ubytovacím zařízením.

Obecná pravidla ubytování

11. V ubytovací části mohou být návštěvy přijímány pouze od 8.00 do 22.00 hodin se souhlasem pracovníka recepce. Mimo tuto dobu mají do ubytovací části přístup pouze ubytovaní hosté.

12. Ve všech prostorách ubytovacího zařízení není dovoleno kouřit. V případě porušení zákazu Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 2500 Kč (100 €). Hosté ubytovacího zařízení nejsou oprávněni přemísťovat žádný nábytek a zařízení a provádět jakékoli zásahy do elektrické sítě a zřízení umístěných na pokoji či ve společenských prostorách. Z bezpečnostních důvodů mohou hosté používat pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (vysoušeče vlasů, holicí strojky, masážní strojky atd.) a dále notebooky, tablety a obdobné drobné elektrické spotřebiče.

13. Hosté jsou oprávněni využít zdarma bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi ve všech prostorách ubytovacího zařízení.

14. Psi nebo kočky mohou sdílet pokoj za předpokladu, že majitel souhlasí a respektuje pravidla ubytovacího zařízení. Ubytovací zařízení má právo odmítnout ubytovat hosta se psem nadměrné velikosti. Vaši mazlíčci nesmí zůstat bez dozoru na pokoji ani v ostatních prostorách ubytovacího zařízení. Pes nebo kočka nesmí užívat nábytek na pokoji ani v prostorách hotelu. Cena za pobyt psa/kočky se účtuje podle platného ceníku na základě dohody před začatím pobytu.

15. Parkovaní vozidel je možné v blízkosti ubytovacího zařízení. Ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věcí v něm.

16. Od 22.00 do 7.00 hodin jsou hosté povinni respektovat noční klid.
17. V případě, že host nerespektuje od 22.00 do 7.00 noční klid, má ubytovací

zařízení právo hosta vystěhovat.

18. Pokud ubytovaná osoba pod vlivem alkoholu či omamných látek nebude skýtat záruku dodržování ubytovacího řádu, může jí být zamezen vstup do ubytovacího zařízení. Opakování této situace bude důvodem ukončení ubytování takové osoby.

19. Ve výjimečných případech je ubytovací zařízení oprávněno nabídnout hostovi jiné ubytování, než které si objednal. Toto ubytování se ovšem nesmí podstatně lišit od původně potvrzeného.

20. Informace o cenách služeb jsou k dispozici na webových stránkách ubytovacího zařízení nebo telefonicky na +420 775 762 044.

21. Hosté jsou povinni seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je host poruší, má ubytovací zařízení právo ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu.

22. Pokud má host během ubytování nějaká opodstatněná přání nebo stížnosti, může oslovit příslušný personál, který vyvine maximální snahu vyhovět hostovu přání.

Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu

23. Ve veškerých prostorách ubytovacího zařízení je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně.

24. Děti mladší deseti let nesmí z bezpečnostních důvodů zůstat v pokoji či v ostatních prostorách ubytovacího zařízení bez dozoru dospělé osoby. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.

25. Hosté jsou odpovědni za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení a zařízení pokoje.

26. Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil. Tento nárok ubytovacího zařízení se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta. Je nezbytné způsobenou škodu nahlásit bezprostředně na recepci.

27. Případné újmy na zdraví, ke kterým dojde v prostorách ubytovacího zařízení je host povinen neprodleně ohlásit na recepci.

28. O úrazu bude sepsán písemný záznam.

29. Ubytovací zařízení resp. osoba ubytovacím zařízením k tomu oprávněná, může hostu podat léčivo z lékárničky dle výběru zletilého hosta či třetí zletilé osoby pro hosta, a to pouze na výslovný pokyn takového hosta či osoby. Riziko spojené s podáním takových léčiv, jako i případné riziko kontraindikace, nese žadatel o vydání léčiva.

Odjezd z ubytovacího zařízení

30. Host užívá pokoj po sjednanou dobu pobytu. Nebylo-li domluveno a schváleno ubytovacím zařízením předem jinak, host se musí odhlásit nejpozději do 10.30 posledního dne pobytu a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, je ubytovací zařízení oprávněno účtovat hostu pobyt za další den, popř. alespoň jeho část.

31. Ponechá-li host své osobní věci na pokoji po uplynutí doby check outu (10.30) posledního dne pobytu a nereaguje na upozornění k vystěhování, je ubytovací zařízení oprávněno pokoj vyklidit a věci uschovat.

32. Hosté musí při opuštění pokoje uzavřít vodovodní kohoutky a zavřít dveře. Při odhlášení z ubytovacího zařízení musí odevzdat vstupní kartu/klíč.

33. Za ubytování a služby hosté platí na konci svého pobytu dle platného ceníku. Před odjezdem z ubytovacího zařízení je povinností každého hosta řádně se odhlásit a vyrovnat svůj účet.

34. V případě ztráty vstupní karty/klíče je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci. V případě, že tak neučiní, ubytovací zařízení nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou karty/klíče. Za ztracenou kartu či klíč je hostu účtován poplatek ve výši 1000 Kč. Tento poplatek je host povinen uhradit ještě před odjezdem z ubytovacího zařízení.

Reklamační řád

Hotel Garni, patřící společnosti Santino 2011 s.r.o.. se sídlem U Cementárny 1337/3, Ostrava, IČO: 02502801 (dále jen „Hotel“).

1. Předmět

1.1. Tento reklamační řád upravuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), rozsah, podmínky a způsob uplatňování práv zákazníka z vadného plnění vyplývajícího z odpovědnosti Hotelu za vady pobytu, poskytnuté jednotlivé služby nebo prodaného zboží a jejich vyřizování (dále také jen „reklamace“). Reklamační řád je k dispozici také na webových stránkách – www.hotelgarniorlova.cz.

2. Uplatňování reklamací

2.1. V případě vadně poskytnutých služeb nebo služeb, které byly prokazatelně objednány a potvrzeny, avšak neposkytnuty, vzniká zákazníkovi právo reklamace. Práva z vadného plnění zákazník uplatňuje v provozovně Hotelu, kde reklamované služby či zboží zakoupil.

2.2. Zákazník je povinen vytknout vadu poskytovaných služeb včas, bez zbytečného odkladu, pokud možno na místě poskytnutí služby. Nevytkne-li zákazník vadu poskytovaných služeb bez zbytečného odkladu, nemůže mu být reklamace uznána. Neprodlené vytknutí vady (uplatnění reklamace) na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení, a tím i možnost řádného vyřízení reklamace.

2.3. Nebudou-li práva z odpovědnosti za vady uplatněna nejpozději do 24 hodin ode dne poskytnutí služby, zaniknou. Stravu lze reklamovat pouze před jejím zkonzumováním. Při reklamaci poskytovaných služeb musí host vždy doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele.

2.4. Reklamaci může zákazník uplatnit ústně na provozovně Hotelu, telefonicky na +420 775 762 044 nebo písemně na e-mailové adrese hotelgarni@gmail.com.

2.5. Zákazník je při uplatňování reklamace povinen uvést jméno, příjmení, trvalé bydliště, co je obsahem reklamace, svou reklamaci zdůvodnit a podle možností i předmět reklamace průkazně skutkově doložit; současně se doporučuje předložit

doklad o poskytnuté službě, stejnopis objednávky, fakturu, potvrzení o platbě apod., čímž se usnadní vyřizování reklamace.

2.6. Reklamaci může zákazník uplatnit jakoukoliv formou s uvedením data, předmětu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. V případě ústního podání reklamace je ubytovacím zařízením pověřený zástupce povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace. V protokolu uvede osobní údaje zákazníka, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník vyžaduje a dále datum. Protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace podepíše sepisující zástupce ubytovacího zařízení i zákazník, který podpisem vyslovuje souhlas s jeho obsahem.

2.7. Klient ztrácí nárok na slevu z ceny, jestliže uplatní reklamaci na vadu služeb až po částečném či úplném využití služeb.

3. Vyřizování reklamací

3.1. Hotel má povinnost zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3.2. Uplatní-li zákazník právo z vadného plnění související se službami, které mu jsou poskytovány nebo které mu již byly poskytnuty, vedoucí provozovny poskytující předmětné služby nebo jiný pověřený zaměstnanec je povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem není dohodnuta lhůta delší.

3.3. V případě písemných reklamačních podání platí pro jejich obsah přiměřeně ustanovení odstavce 3.1 reklamačního řádu.

4. Součinnost zákazníka při vyřizování reklamací

4.1. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k vyřízení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše, apod. Vyžaduje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit pověřenému zaměstnanci přístup do prostoru, který mu byl poskytnut k ubytování apod., aby se mohli přesvědčit o oprávněnosti reklamace.

5. Způsoby vyřízení reklamace

5.1. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby, nebo v případech, kdy je to možné, i k poskytnutí náhradní služby. V závislosti na rozsahu a trvání vady má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny. Tím není dotčeno právo zákazníka domáhat se v zákonem stanovených případech odstoupení od smlouvy.

5.2. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace.

5.3. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit ani poskytnout náhradní plnění, má host právo na přiměřenou slevu z ceny poskytnutého plnění, případně vrácení částky již zaplacených služeb.

5.4. V případech, kdy se reklamace týká závad pokoje hosta technického charakteru, které nelze odstranit v běžných termínech, bude reklamace vyřízena přestěhováním hosta na jiný pokoj.

5.5. V případě, kdy se v rámci reklamačního řízení zjistí, že smluvně sjednaná a/nebo jinak požadovaná služba byla poskytnuta ve sjednaném rozsahu, kvalitě, množství nebo úrovni, nebo byla oprávněným zaměstnancem odmítnuta z důvodných pochybností o zdravotním stavu hosta, zejména proto, že vyžadovaná služba není pro hosta ze zdravotního hlediska vhodná, na což byl host pracovníkem upozorněn, je reklamace posouzená jako nedůvodná a je postupováno dále dle odst. 5.2. tohoto článku.

5.6. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu Hotelu nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a Hotelu zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

6. Ostatní ustanovení

6.1. V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

6.2. V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů má zákazník možnost řešit případné spory vyplývající ze smluv uzavřených s hotelem prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa www.coi.cz.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Tento Reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 1. dubna 2024.

7.2. Tento reklamační řád bude vyvěšen na internetových stránkách www.hotelgarniorlova.cz